Privacy statement

Bescherming van uw privacy op het Internet is van groot belang, ook voor Sinicon Interactive. Dit brengt onder andere met zich mee dat Sinicon Interactive gegevens van haar klanten niet aan derden verstrekt. Hieronder zal nader worden ingegaan op het verzamelen van gegevens waarbij aan de orde komt welke gegevens worden verzameld en met welk doel en onder welke omstandigheden Sinicon Interactive toch gegevens aan derden verstrekt.

Abonneegegevens
Om gebruik te maken van de producten en-of diensten van Sinicon Interactive heeft Sinicon Interactive uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en bank/gironummer nodig. Zij gebruikt deze gegevens om te kunnen factureren en om indien nodig contact met u op te kunnen nemen. Uiteraard beschikt Sinicon Interactive ook over uw e-mailadres en zal dit eventueel gebruiken om u te bereiken door het sturen van e-mail.

Gegevens over uw gedrag op deze website
Sinicon Interactive slaat weliswaar informatie op van haar klanten, zoals hierboven gemeld, maar hiermee worden geen persoonlijke profielen samengesteld. Sinicon Interactive houdt deze gegevens bij om u middels deze website nog beter van dienst te kunnen zijn.

Gegevens ter beschikking stellen aan derden
Sinicon Interactive stelt geen gegevens van haar klanten aan derden ter beschikking, behoudens in de twee hieronder genoemde gevallen.

Wetgeving
Dit is het geval wanneer Sinicon Interactive op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken, bij voorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens etc.. U kunt er echter vanuit gaan dat Sinicon Interactive hierbij de grootste voorzichtigheid in acht neemt en telkens controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

Uitvoering door derden
Voor de uitvoering van bepaalde diensten geldt dat het noodzakelijk is dat uw gegevens aan een derde partij worden overgedragen, zoals in het geval die derde partij leverancier is van (een deel van) de door u afgenomen dienst of bij levering van producten door een derde partij. In die gevallen worden met de betreffende partij afspraken gemaakt over de privacybescherming van uw gegevens. Sinicon Interactive zal er dan zorg voor dragen dat deze partijen handelen in overeenstemming met de wet en de door Sinicon Interactive gehanteerde regels.

Vragen
Indien u vragen heeft over dit privacy statement of indien u uw gegevens wilt inzien, aanvullen of laten wijzigen, kunt u contact opnemen met Sinicon Interactive.


Project Michacursus
Voor de Michacursus heeft Sinicon Interactive een eenvoudige website opgezet met informatie over de Michacursus inclusief een bestelmogelijkheid.
Project aivtrans.nl
Voor het transportbedrijf A.W. in t' Veld Transport heeft Sinicon Interactive een website opgezet welke aangestuurd word door het Joomla 1.5 CMS.